Opšti uslovi korišćenja Gooma sistema („Opšti uslovi“) 1. UVODNE ODREDBE 1.1. Ovim Općim uvjetima regulišu se međusobni odnosi između društva 4APP SOLUTION d.o.o., Drage Gervaisa 30, Zagreb OIB: 18278836636 („Proizvođač“), s jedne strane, i lica koje je, u skladu sa ovim Općim uvjetima, steklo pravo korišćenja Gooma sistema („Korisnik“), sa druge strane. 1.2. Opšti uslovi se primenjuju na odnos između Proizvođača i Korisnika od trenutka kada Korisnik dobije ponudu Proizvođača da koristi Gooma sistem, u skladu sa ovim Opštim uslovima. 1.4. Ovi Opšti uslovi ne primenjuju se na probno korišćenje Gooma sistema, za koje Proizvođač usvaja i objavljuje posebne opšte uslove probnog korišćenja. 1.5. Neovlašćeno korišćenje Gooma sistema i/ili njegovo korišćenje suprotno ovim Opštim uslovima i/ili važećim propisima predstavlja kršenje autorskih prava Proizvođača. 2. DEFINICIJE 2.1. „Gooma Sistem“ ili „Gooma“ označava aplikativni softver čiji je Proizvođač jedini i isključivi nosilac prava, autor, pronalazač i vlasnik, i koji kao softverski alat služi za prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o putnim troškovima u realnom vremenu, u pokretu. Funkcionalnosti Gooma sistema su sadržane u tački 3. Opštih uslova. Gooma sistem uključuje sva ažuriranja prema nahođenju Proizvođača. 2.2. „Korisnički ugovor“ označava ugovor između Proizvođača i Korisnika, na osnovu kojeg Korisnik stiče pravo da koristi Gooma sistem (Licenca) u jednoj ili više verzija Licence, u skladu sa Ponudom, uz obavezu plaćanja Pretplate. . Korisnički ugovor se smatra zaključenim u trenutku kada Proizvođač primi Prihvatanje ponude. Korisnički ugovor isključivo stiče Licencu, u jednoj ili više njenih verzija, bez prava na korisničku podršku ili bilo koje druge usluge koje pruža ili bi mogao da pruži Proizvođač. Tokom trajanja Korisničkog ugovora, Korisnik može proširiti obim korišćenja Gooma prihvatanjem odgovarajuće Ponude Proizvođača. U opisanom slučaju, smatra se da je postojeći Korisnički ugovor izmenjen relevantnim Prihvatanjem ponude. 2.3. „Korisnik“ je pravno lice, vlasnik obrta, nosilac samostalne delatnosti ili drugi privredni subjekt, koji je s. Proizvođač je zaključio korisnički ugovor. 2.4. „Krajnji korisnik“ je fizičko lice, zaposleno kod Korisnika ili u drugom odnosu sa Korisnikom, koje je ovlašćeno da koristi Gooma sistem u ime i za račun Korisnika. 2.5. „Licenca“ označava neekskluzivno, neprenosivo, prostorno neograničeno pravo na korišćenje Gooma sistema u okviru Korisničkog ugovora. Licenca se stiče momentom zaključenja Korisničkog ugovora, na period od 12 (dvanaest) meseci, uz redovno plaćanje Pretplate. 2.6. „Lični podaci“ su podaci definisani kao takvi članom 4. UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takve podatke i o njenom opozivu Direktive 95/46/EC („Opšta uredba o zaštiti podataka“) i koje je Korisnik dostavio Proizvođaču u svrhu obrade, kako je opisano u tački 7. Opštih uslova. Izrazi koji se koriste u ovim Opštim uslovima u vezi sa obradom podataka o ličnosti, a koji nisu izričito drugačije definisani u ovim Opštim uslovima, imaju značenje utvrđeno Opštom uredbom o zaštiti podataka. 2.7. „Ponuda“ označava ponudu Proizvođača da koristi Gooma sistem (Licenca). Ponuda se šalje Korisniku nakon prijema zahteva Korisnika za dostavu Ponude, upućenog Proizvođaču elektronskim putem. Ponuda mora da sadrži jednu ili više verzija licence koje se nude korisniku, iznos mesečne rate Pretplate za svaku od ponuđenih verzija licence i trajanje Korisničkog ugovora. Uz Ponudu, Korisniku se dostavljaju i ovi Opšti uslovi. 2.8. „Prihvatanje ponude“ označava elektronsku poruku Korisnika upućenu Proizvođaču, kojom Korisnik obaveštava Proizvođača o prihvatanju Ponude. Delimično prihvatanje Ponude, kao i Prihvatanje Ponude pod uslovima koji se na bilo koji način razlikuju od Ponude, nije moguće niti dozvoljeno, ali se u tim slučajevima smatra da Korisnik nije prihvatio Ponudu. Po prijemu Prihvatanja ponude, Proizvođač će bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana, potvrditi prijem iste. 2.9. „Pretplata“ je ukupna godišnja naknada koju Korisnik plaća za Licencu u skladu sa Korisničkim ugovorom. 2.10. „Registracija“ je automatizovana procedura kojom Proizvođač, na osnovu podataka koje je Korisnik dao za ovu svrhu (ime, prezime i email adresa Krajnjeg korisnika), dodeljuje Korisniku korisničko ime i lozinku za korišćenje Gooma sistema. Postupak registracije je opisan u Uputstvu. 2.11. „Srodni sistemi“ su drugi internet sajtovi, proizvodi i/ili usluge sa kojima je moguće povezati se preko Gooma sistema. 2.12. „Uputstva“ su uputstva za registraciju i korišćenje Gooma sistema, objavljena na sajtu Proizvođača vvv.gooma.biz.

2.13. „Verzija licence“ označava obim prava na korišćenje Gooma sistema u odnosu na sve njegove dostupne funkcionalnosti (PUN i/ili VEB PORTAL i/ili MOBITEL i/ili OGRANIČEN). Verzije Licence za pojedinačnog Korisnika su određene Korisničkim ugovorom. 3. FUNKCIONALNOSTI 3.1. Opšte o funkcionalnostima:  Gooma sistem, kao integrisani informacioni sistem, nudi Korisniku zaokružen i automatizovan proces prikupljanje, obrada i distribucija podataka o putnim troškovima u realnom vremenu, u pokretu i ispunjava obavezu izrade izveštaja u vezi sa putnim troškovima u trenutku njihovog nastanka.  Gooma podržava rad korisnika na desktop računaru, koristeći internet pretraživač za pristup vebu aplikacija, i kao mobilna aplikacija koja beleži kretanje uz pomoć GPS-a i vodiča na osnovu ovih podataka evidentira i kreira izveštaje, komunicira sa serverom i distribuira izveštaje elektronskim putem Pošta. Gooma sistem se može integrisati sa drugim IT sistemima (ERP rešenja).  Gooma evidentira kretanje, evidentira troškove i automatski izračunava propisane elemente za evidentiranje i obračun putnih troškova (iznos dnevnica, evidencija korišćenja u službene i privatne svrhe, konverzija svih svjetskih valuta u hrvatske kune itd.) i generira izvještaj o putnim troškovima. Gooma sistem automatski preuzima ažurirane informacije o kursnoj listi i uzima porez u obzir prilikom obračuna status prevoznog sredstva (privatni ili službeni automobil ili sredstvo javnog prevoza).  Razmena podataka između mobilnog uređaja i servera odvija se u realnom vremenu, pri čemu poštuje pravilo hronološkog inkrementalnog dopunjavanja podataka.  U slučaju kada je sistem oflajn, podaci se čuvaju na mobilnom uređaju i razmenjuju se sa server se odvija u trenutku kada je mreža dostupna.  Kreiranje izveštaja od prikupljenih podataka može se vršiti samostalno i nezavisno na mobilnom uređaja, ali i preko veb aplikacije, ručnim unosom podataka i administracijom.  Gooma sistem podržava upotrebu interfejsa na dva jezika, hrvatskom i engleskom. 3.2. Funkcionalnost Gooma sistema koja je dostupna Korisniku zavisi od Verzije licence koju Korisnik ima stečena na osnovu Korisničkog ugovora, a isti se objavljuju na sajtu vvv.gooma.biz.

4. KORIŠTENJE

4.1. Korišćenje Gooma sistema je moguće tokom trajanja Korisničkog ugovora. 4.2. Proizvođač i Korisnik su ovlašćeni da jednostrano raskinu Korisnički ugovor ukoliko druga strana prekrši ove Opšte uslove. Strana koja jednostrano raskine Korisnički ugovor dužna je da pismeno upozori drugu stranu i da joj da dodatni odgovarajući rok od najmanje 7 (sedam) radnih dana da otkloni nepravilnosti koje su razlog za raskid Korisničkog ugovora. Ukoliko se predmetne nepravilnosti ne otklone u ostavljenom roku, smatraće se da je Korisnički ugovor raskinut danom kada je taj rok neuspešno protekao. 4.3. Proizvođač ima pravo da jednostrano raskine Korisnički ugovor, bez prethodnog obaveštenja i sa dejstvom od dana dostavljanja obaveštenja o raskidu, ako: – Korisnik ne uplati u potpunosti ili delimično dospelu ratu Pretplate u roku od 7 (sedam) radnih dana od rok predaje; – Korisnik koristi Gooma sistem suprotno Opštim uslovima; – Korisnik nije u mogućnosti da plati i/ili je prezadužen ili je protiv Korisnika pokrenut predstečajni postupak postupak, stečajni postupak, postupak likvidacije ili drugi postupak koji može rezultirati prekidom postojanja Korisnika. 4.4. Korisnik ima pravo da jednostrano raskine Korisnički ugovor, bez prethodnog upozorenja i sa dejstvom od dana dostavljanja obaveštenja o raskidu, ukoliko nije saglasan sa izmenom Opštih uslova i dopunom koja stupa na snagu nakon zaključenja. Korisničkog ugovora i pod uslovom da se raskid izjavi u roku od 7 (sedam) dana od dana kada ga je Proizvođač obavestio o promeni Opštih uslova. 4.5. U slučaju kršenja Opštih uslova od strane Korisnika, Proizvođač je ovlašćen, nakon što pošalje pisano upozorenje Korisnika o povredi i ostavi odgovarajući rok za prekid takvog kršenja, koji ne može biti kraći od 7 (sedam). ) radnih dana, privremeno onemogućiti Korisniku dalje korišćenje Gooma sistema. Izuzetno od navedenog, u slučaju da Korisnik kasni sa plaćanjem mesečne rate Pretplate duže od 7 (sedam) radnih dana, Proizvođač je ovlašćen da privremeno onemogući korišćenje Gooma sistema bez prethodnog obaveštenja da korisnik. Privremena obustava korišćenja traje do prijema dokaza o raskidu kršenja Korisničkog ugovora od strane Korisnika i uplate naknade za reaktivaciju ili do isteka Korisničkog ugovora, šta god pre nastupi. Pravo na privremenu obustavu korišćenja Gooma sistema Proizvođač može ostvariti nezavisno od prava na raskid Korisničkog ugovora. Proizvođač će omogućiti Korisniku da ponovo koristi Gooma sistem (aktivira Licencu) nakon što od Korisnika dobije dokaz o prestanku kršenja obaveza zbog kojih je privremeno onemogućeno korišćenje, odnosno dokaz o izvršenoj uplati ukupnog dospelog duga po osnovu Pretplate i dokaz o izvršenoj uplati naknade za reaktivaciju licence. Korisnik je u obavezi da istovremeno plati dospelo dugovanje po osnovu Pretplate i naknadu za reaktivaciju. Naknada za reaktivaciju Licence iznosi 425,00EUR + PDV. U slučaju ponovnog aktiviranja Korisnika, pravo na korišćenje Gooma sistema (Licenca) stiče se narednog radnog dana po podnošenju prethodno navedenih dokaza, kog dana se Korisniku ispostavlja i račun za naredni mesec korišćenja. sistema Gooma, dok se trajanje Korisničkog ugovora produžava za broj kalendarskih dana koliko je potrebno za poslednji račun za pretplatu na period od jednog meseca.
4.6. Korisnik koristi Gooma sistem na sopstvenu odgovornost. 4.7. Korišćenjem Gooma sistema, Korisnik se ne oslobađa obaveza propisanih pozitivnim propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na propise koji regulišu obavezu evidentiranja i obračuna putnih troškova, i snosi isključivu odgovornost za poštovanje svih pozitivnih propisa u tom smislu. 4.8. Korisnik mora da ispunjava tehničke i radne uslove neophodne za efikasno i bezbedno korišćenje Gooma sistema. Predmetni uslovi su objavljeni na sajtu vvv.gooma.biz i određuju najmanje:  pristup internetu  softverska i hardverska oprema za korišćenje Interneta  dodatni softver, ukoliko je to uslov za korišćenje određenih funkcionalnosti Gooma sistema  sredstva za identifikaciju, koja su preduslov za registraciju i korišćenje Gooma sistema. 4.9. Korisnik sam obezbeđuje uslove iz tačke 4.8. Opšti uslovi. Proizvođač ne garantuje ispravan i bezbedan rad Gooma sistema, ukoliko Korisnik ne ispunjava uslove iz tačke 4.8. Opštih uslova i/ili koristi Gooma sistem suprotno Uputstvima. 4.10. Pristup i korišćenje Gooma sistema moguće je samo u skladu sa Uputstvima. 4.11. Korisnik je ovlašćen da koristi Gooma sistem isključivo za upravljanje putnim troškovima, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Uputstvima. Zabranjena je svaka druga upotreba Gooma sistema, a posebno:- preneti pravo korišćenja Gooma (uspostaviti podlicencu) bez prethodne izričite pismene saglasnosti Proizvođača – onemogućiti ili ometati druge korisnike u korišćenju Gooma sistema – objavljivati, prenositi, distribuirati ili širiti bilo koju informaciju, teme ili materijale koji su nezakoniti, lažni, uvredljivi ili promovišu rasnu, seksualnu ili bilo koju drugu netoleranciju – objavljuju reklamne poruke, zahteve, lančana pisma, piramidalne šeme, investicione mogućnosti ili šeme i druge reklamne informacije – zloupotrebljavaju, prete ili na drugi način krše prava drugih lica – koristite materijale ili informacije, uključujući slike ili fotografije dostupne preko Gooma sistema na bilo koji način koji krši prava intelektualne svojine, žigove, patente, poslovne tajne ili druga prava Proizvođači, drugi korisnici Gooma sistema ili treća lica – prenos datoteka i drugog sadržaja u Gooma sistem koji sadrži viruse, trojanske konje, crve, tempirane bombe, korumpirane datoteke ili druge slične programe ili podatke koji bi mogli da naškode radu Gooma sistema ili opreme na kojoj ili sa kojom sistem funkcioniše – prikuplja i/ili na bilo koji način koristi bilo koju informaciju o Proizvođaču ili trećim licima putem Gooma sistema – kreirati ili koristiti lažne identitete u svrhu obmane Proizvođača ili drugih lica – prikuplja informacije ili koristi informacije o korišćenoj tehnologiji, idejama u pitanju, korišćenim pristupima i bilo kom drugom sadržaju Gooma sistema koji bi se mogao koristiti u drugim komercijalnim ili nekomercijalnim uslugama ili proizvodima. 4.12. Proizvođač garantuje i obezbeđuje ispravan rad Gooma sistema tokom trajanja Korisničkog ugovora, što podrazumeva ispravan i kontinuiran rad svih Verzija licence koje je Korisnik stekao na osnovu Korisničkog ugovora, osim u sledećim slučajevima:  nefunkcionisanje hardverske opreme Korisnika ili u bilo kom drugom slučaju kada Korisnik ne ispunjava uslove iz tačke 4.8. Opštih uslova ili koristi Gooma sistem suprotno Uputstvima prekidi ili poremećaji u radu pružalaca usluga u oblaku, telekomunikacionih kapaciteta, sistema, drugog hardvera ili bilo kojih tehničkih objekata u prostorijama Korisnika, pod kojima se posebno razmatraju (ne isključuju se i druge okolnosti): nedostaci u signalu operatera, nedostaci u operateru mreže ili interne mreže Korisnika, nedostatke u kvalitetu usluge operatera i/ili GPS signala i/ili drugih sredstava i usluga koje Korisnik koristi za potrebe korišćenja Gooma sistema (BT podrška, GPRS/3G podrška, GPS podrška, serveri, internet veza, telefonska centrala, telefoni itd.) i greške u podacima mape i navigaciji koju koristi Gooma sistem  tokom redovnog i vanrednog održavanja Gooma sistema  softverske ili hardverske nadogradnje neophodne za rad Gooma sistema ili na drugi način povezane sa radom Gooma sistema  viša sila. 4.13. Proizvođač nije odgovoran za oštećenje ili uništenje Gooma sistema uzrokovano nesrećom i/ili neprofesionalnim ili nepravilnim rukovanjem. 4.14. Proizvođač je isključivo odgovoran za običnu i trenutnu imovinsku štetu prouzrokovanu Korisniku namerno ili grubim nemarom Proizvođača. Isključuje se odgovornost Proizvođača za imovinsku štetu prouzrokovanu običnom nepažnjom, izgubljenu dobit, neimovinsku štetu, kao i za bilo koji oblik indirektne štete. Ukupno Odgovornost Proizvođača prema Korisniku za bilo koju i svu štetu u vezi sa korišćenjem Gooma sistema ograničena je na iznos Pretplate koju korisnik plaća na osnovu Korisničkog ugovora. 4.15. Proizvođač nije odgovoran za sadržaj i/ili rad Povezanih sistema, niti je ovlašćen da menja, ažurira ili potvrđuje sadržaj Povezanih sistema. Činjenica da Proizvođač omogućava povezivanje sa srodnim sistemima neće se tumačiti kao odobrenje, ovlašćenje, sponzorstvo ili bilo koji drugi tip povezivanja od strane Proizvođača sa srodnim sistemima. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku, direktnu ili indirektnu, specijalnu, slučajnu ili posledičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit, prihod, ulaganja, dobru volju) uzrokovanu korišćenjem bilo kog sadržaja, proizvoda ili usluge Povezani sistemi ili oslanjajući se na njih. 5. PRETPLATA 5.1. Pretplata se plaća u 12 (dvanaest) jednakih mesečnih rata, u skladu sa Korisničkim ugovorom. Prva faktura za Pretplatu se ispostavlja odmah po zaključenju Korisničkog ugovora. 5.2. Osim ako nije drugačije navedeno u pojedinačnoj fakturi Pretplate, fakture za pretplatu dospevaju u roku od 7 (sedam) dana od dana izdavanja fakture. 5.3. Osim ako je drugačije navedeno u pojedinačnoj fakturi Pretplate, uplate se vrše na poslovni račun Proizvođača otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, IBAN broj: HR4323600001102799968.
6. INTELEKTUALNA SVOJINA 6.1. Proizvođač je jedini nosilac (vlasnik) svih prava intelektualne svojine na sistemu Gooma, uključujući njegov izvorni kod. Gooma je registrovani žig za računarsku aplikaciju opisanu pod tačkom 3. Opštih uslova, čiji je nosilac (vlasnik) Proizvođač. Korisnik je dužan da poštuje sva autorska, intelektualna i druga srodna prava u vezi sa Gooma sistemom. 6.2. Proizvođač potvrđuje i garantuje da je ovlašćen da prenese pravo korišćenja Gooma sistema na Korisnika u skladu sa Korisničkim ugovorom. 6.3. Korisnik nije ovlašćen da ometa računarsku ili softversku opremu Gooma sistema, niti da menja njegov način korišćenja ili rada. Ukoliko Korisnik izazove kvarove ili smetnje u radu Gooma sistema, Proizvođač će ih otkloniti uz naknadu prema važećem cenovniku za predmetne usluge. 6.4. Korisniku je posebno zabranjeno: – obrnuti inženjering, obrnuto kompajlirati, rastaviti ili na bilo koji drugi način otkriti izvorni kod Gooma sistema ili preduzeti bilo koje druge radnje koje krše prava intelektualne svojine Gooma sistema – preduzimati sve druge radnje koje ugrožavaju, smanjuju ili sprečavaju upotrebu Gooma sistema od strane proizvođača ili trećih lica. 6.5. Ukoliko je Korisniku, uz korišćenje Gooma sistema, dozvoljeno korišćenje softvera za koji Proizvođač ima samo izvršno pravo korišćenja ili korišćenje tzv. softver „otvorenog koda“, takvo korišćenje podleže uslovima dogovorenim između Proizvođača i njegovog davaoca licence, odnosno uslovima korišćenja koji se primenjuju na softver „otvorenog koda“ u pitanju, a koji Proizvođač stavlja na raspolaganje Korisniku na osnovu njegovog pismenog zahteva . 6.6. Proizvođač je ovlašćen da koristi registrovano ime (naziv kompanije/poslovnog subjekta) Korisnika isključivo kao referencu na već postojeće korisnike Gooma sistema.7. LIČNI PODACI 7.1. U cilju ispunjenja međusobnih prava i obaveza u vezi sa korišćenjem Gooma sistema, Proizvođač i Korisnik razmenjuju lične podatke na način da Proizvođač, kao obrađivač, vrši obradu Ličnih podataka u ime Korisnika, kao kontrolor podataka. 7.2. Proizvođač će obrađivati lične podatke u skladu sa prirodom i svrhom obrade, odnosno u skladu sa tačkama 2.4., 2.10. i 3. Opšti uslovi poslovanja, kao i pismena uputstva Korisnika. Korisnik ima pravo da izmeni i/ili dopuni uputstva za obradu podataka o ličnosti i da o njima blagovremeno, a svakako pre njihove primene, obavesti Proizvođača. 7.3. Trajanje obrade je dozvoljeno i ograničeno isključivo na trajanje Korisničkog ugovora. Svi lični podaci biće trajno izbrisani u roku od 30 (trideset) dana od dana raskida Korisničkog ugovora po bilo kom osnovu, osim ako je Proizvođač dužan da čuva određene lične podatke na osnovu obaveznih propisa. 7.4. Proizvođač će obraditi lične podatke prikupljene preko Gooma sistema, i to: (a) sledeće vrste ličnih podataka: (1) ime i prezime (2) adresa elektronske pošte (adresa e-pošte) (3) registarski broj vozila (4) datum, vreme i mesto upravljanja vozilom (5) datum, vreme i mesto zaustavljanja vozila (6) telemetrijski podaci (b) koji se odnosi na: Krajnjeg korisnika (c) u cilju: ispunjavanja međusobnih prava i obaveza između Proizvođača i Korisnika koji proizilaze iz Korisničkog ugovora i informisanja Korisnika (npr. o radu i održavanju Gooma sistema, o proizvodima i uslugama Proizvođača). 7.5. Proizvođač osigurava da lični podaci nisu i neće biti saopšteni ili otkriveni neovlašćenim trećim licima, osim u okolnostima kada je to dozvoljeno Opštom uredbom o zaštiti podataka, drugim obaveznim propisima ili od strane Korisnika ili na osnovu pismene saglasnosti ispitanika. . 7.6. Proizvođač će bez odlaganja pismeno obavestiti Korisnika ako podaci kojima se pristupa ili obrađuju nisu u skladu sa tačkom 7.4. Opšti uslovi. 7.7. Korisnik je dužan da sprovede odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio i mogao da dokaže da se obrada vrši u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka i ima sledeća prava i obaveze: – daje uputstva Proizvođaču u skladu sa zakonskim pravnim osnovom za obradu i principima obrade lične podatke iz Opšte uredbe o zaštiti podataka – da preduzme odgovarajuće mere kako bi ispitanicima pružio propisane informacije u vezi sa obradu ličnih podataka u vezi sa njima – preduzme odgovarajuće mere u cilju blagovremenog postupanja po zahtevu tuženog u tu svrhu ostvarivši svoja prava.
7.8. Korisnik je saglasan i ovlašćuje Proizvođača da koristi podizvođače koji će obavljati određene aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti, pod uslovom da podizvođači ispunjavaju sve obaveze iz ovih Opštih uslova tokom i u vezi sa obradom podataka o ličnosti kao da su izvršili sami ušli u njih. Svaki podizvođač će preduzeti organizacione i tehničke mere da obezbedi adekvatan nivo zaštite u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti. U slučaju neispunjavanja obaveza podizvođača o zaštiti podataka o ličnosti, Proizvođač je odgovoran prema Korisniku za (ne)ispunjavanje relevantnih obaveza podizvođača. Korisnik je izričito saglasan da Proizvođač koristi podizvođače sa kojima je zaključio ugovore u trenutku kada je Korisnik pristupio ovim Opštim uslovima. Proizvođač će obavestiti Korisnika o nameravanoj dopuni ili zameni podizvođača, dajući mu mogućnost da prigovori istom. Ukoliko reklamacija nije razumno opravdana i rezultira dodatnim troškovima za Proizvođača, Korisnik je dužan da nadoknadi Proizvođaču dodatne nastale troškove i saglasan je sa svim posledicama koji u tom slučaju mogu nastati u vezi sa korišćenjem sistema Gooma.
7.9. Proizvođač je dužan da: – obrađuje Lične podatke prema pisanim uputstvima Korisnika i u skladu sa ovim Opštim uslovima – obezbediti da lica ovlašćena za obradu ličnih podataka postupaju u skladu sa uputstvima Korisnika i da su se obavezala da će poštovati poverljivost – sprovodi i sprovodi tehničke i organizacione mere bezbednosti u skladu sa članom 32. Opšte uredbe o zaštiti podataka i ovim Opštim uslovima – poštuje zabranu angažovanja podizvođača bez pismenog odobrenja Korisnika u skladu sa članom 28. stav 2. članom 4. Opšte uredbe o zaštiti podataka i prethodnom tačkom 7.8. ovih Opštih uslova – pridržavati se svih drugih važećih uslova propisanih Opštom uredbom o zaštiti podataka u vezi sa obradom podataka o ličnosti – da pomogne Korisniku, u meri u kojoj je to moguće, u ispunjavanju njegovih obaveza da odgovori na zahteve za ostvarivanje prava tuženog – pomaže Korisniku, u meri u kojoj je to razumno, u obezbeđivanju usaglašenosti sa obavezama u skladu sa članovima 32 do 36 GDPR uredbe – omogući Korisniku da vrši nadzor – obavesti Korisnika o povredi ličnih podataka – po izboru Korisnika, nakon završetka pružanja usluga u vezi sa obradom, obrisati ili vratiti Lične podatke Korisniku – sarađuje sa nadzornim organom u obavljanju njegovih poslova.

7.10. Proizvođač garantuje da će u ispunjavanju obaveza iz Korisničkog ugovora i Opštih uslova sprovesti odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio nivo bezbednosti koji je u skladu sa zahtevima propisa o zaštiti podataka o ličnosti i srazmerno rizicima povezanim sa obradom ličnih podataka, na način da obezbedi takvu zaštitu koja sprečava slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmenu, neovlašćeno otkrivanje ličnih podataka ili neovlašćeni pristup ličnim podacima koji su preneti, uskladišteni ili inače obrađen. Konkretno, proizvođač će obezbediti sledeće tehničke i organizacione mere: – obezbediti dovoljne mere fizičke bezbednosti za poslovne prostore u kojima se nalaze uređaji i sistemi koji se koriste za obradu ličnih podataka tako da budu dostupni samo ovlašćenom osoblju – redovno ažurirati sve računare, uključujući prenosne i mobilne uređaje, koristeći ažuriranja bezbednosnog softvera izdata od strane proizvođača operativnog i aplikativnog sistema – usvoji odgovarajuće mehanizme u cilju zaštite elektronske pošte i poslovnih aplikacija od neovlašćenog pristupa (neovlašćene izmene, kopiranja, brisanja, prosleđivanja i pregledanja) – implementirati sistem identifikacije i ovlašćenja lica ovlašćenih za obradu podataka o ličnosti na svim uređajima i sistemima koji se koriste za obradu podataka o ličnosti na način da je moguće nedvosmisleno utvrditi aktivnosti svakog pojedinca (korisničko ime i lozinka ili PIN za mobilni telefoni) – izbegavajte korišćenje jedinstvenih korisničkih imena i lozinki za više ovlašćenih lica – definiše i koristi jake lozinke – koristite samo ovlašćeni i pravilno licencirani softver na prenosivim i mobilnim uređajima – aktivirati antivirusni sistem na svim prenosivim i mobilnim uređajima – obezbedite da antivirusni sistem radi trajno i da se redovno ažurira najnovijim nadogradnjama prema preporuci proizvođača – kada čuvate osetljive lične podatke na spoljnim medijima (USB, CD, eksterni disk, itd.), dodatno ih zaštitite lozinkom (npr. Ekcel ili Vord lozinka) ili ih šifrujte pomoću jednog od alata za šifrovanje (npr. 7zip, Bitlocker, itd. .) kako bi to bilo čitljivo u slučaju neovlašćenog pristupa usled toga gubitak ili krađa spoljnih medija – spreči svako neovlašćeno otkrivanje ličnih podataka van službenih prostorija, kao i svako neovlašćeno deljenje bilo putem fizičkih medija ili slanjem putem mreže – prilikom otpisivanja i ekološkog odlaganja računara i računarske opreme, obezbedite da svi lični podaci budu trajno i nepovratno izbrisani korišćenjem jednog od bezbednih alata za brisanje ili fizičkim uništavanjem – onemogući pristup prostorijama, opremi i sistemima odmah po prestanku radnog/ugovornog odnosa lica koje je obrađivalo podatke o ličnosti.
7.11. Prilikom obavljanja svojih zadataka i obaveza, Proizvođač sarađuje sa službenikom za zaštitu podataka Korisnika ako je on imenovan, au suprotnom sa licem koje je Korisnik ovlastio i o kome je Korisnik pismeno obavestio Proizvođača. 7.12. Proizvođač garantuje da se lični podaci ne prenose u zemlje van Evropskog ekonomskog prostora. U slučaju da se pojavi potreba da Proizvođač prenese lične podatke u zemlje van Evropskog ekonomskog prostora, Korisnik će o tome biti obavešten bez odlaganja. U opisanom slučaju, Proizvođač će obezbediti da prenos podataka o ličnosti bude u skladu sa odgovarajućim zaštitnim merama propisanim obavezujućim propisima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti iu tom slučaju će sa Korisnikom potpisati Standardne ugovorne klauzule. Evropske komisije koji će tada važiti. 7.13. Proizvođač i Korisnik su međusobno odgovorni za naknadu štete koja bi nastala drugoj strani zbog povrede obaveza iz ove tačke 7. Opštih uslova. 7.14. Informacije o obradi ličnih podataka Krajnjih korisnika putem Gooma sistema sadržane su u Politici privatnosti Gooma sistema. 8. POSLOVNA TAJNA 8.1. Proizvođač i Korisnik se obavezuju da će je čuvati kao poslovnu tajnu i da, bez izričitog prethodnog pismenog pristanka druge strane, neće otkrivati ili koristiti informacije i podatke koje su saznali tokom ostvarivanja svojih prava i obaveza iz Korisničkog ugovora. , što posebno obuhvata lične podatke, podatke sadržane u bazama podataka koje obrađuje Gooma sistem, podatke sadržane u Korisničkom ugovoru i druge podatke koji se odnose na Proizvođača, Korisnika i Krajnje korisnike.
8.2. Podaci i podaci koji ne podležu obavezi čuvanja poslovne tajne su oni koje je ugovorna strana već imala u trenutku zaključenja Korisničkog ugovora, a koji su opšte poznati, javno dostupni ili su pribavljena od trećih lica pravnim putem. 8.3. Obaveza čuvanja poverljivosti važi u periodu od 5 (pet) godina od dana raskida Korisničkog ugovora iz bilo kog razloga. 9. KOMUNIKACIJA 9.1. Komunikacija između Proizvođača i Korisnika se odvija isključivo elektronskim putem (elektronskom poštom/e-mailom i/ili putem kontakt obrazaca na sajtu Proizvođača). 10.2. U slučaju komunikacije putem elektronske pošte, dostava obaveštenja se smatra obavljenom kada primalac primi obaveštenje, a ako se isto ne može utvrditi, istekom 5 (pet) radnih dana od dana slanja. 10. IZMENA OPŠTIH USLOVA 10.1. Proizvođač objavljuje Opšte uslove poslovanja, uključujući i sve izmene Opštih uslova, na sajtu vvv.gooma.biz, gde je moguće preuzeti aktuelne Opšte uslove u formatu pogodnom za štampanje. 10.2. U slučaju izmena Opštih uslova nakon zaključenja Korisničkog ugovora, Proizvođač je dužan da o tome pismeno obavesti Korisnika, najmanje 8 (osam) dana pre njihovog stupanja na snagu. Korisnik koji nije saglasan sa izmenom Opštih uslova je ovlašćen da jednostrano raskine Korisnički ugovor na način regulisan tačkom 4.4. Opšti uslovi. Ukoliko Korisnik ne otkaže Korisnički ugovor zbog promene Opštih uslova, izmenjeni Opšti uslovi se primenjuju na odnos između Proizvođača i Korisnika od njihovog stupanja na snagu do isteka važenja Korisnika. Dogovor.

Zagreb, 21.08.2023